حکم نهایی شماره ۲۹۲ (۲۳ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۵۳
شماره رای ۲۹۲-۳۵۳-۲
شماره سند ۳۴۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 12/02/1987
خواهان اف ام سی کورپوریشن
خوانده وزارت دفاع ملی، شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران، بانک ملی ایران، بانک مرکزی ایران، سازمان شاهنشاهی، و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C353 DOC 347
Case No: ۲۵۳