حکم نهایی شماره ۲۹۱ (۹ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۷۰۶
شماره رای ۲۹۱-۱۰۷۰۶-۱
شماره سند ۵۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 29/01/1987
خواهان سینت رجیس پیپر کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C10706 Doc 55 FA
Case No: ۱۰۷۰۶