حکم نهایی شماره ۲۸۳ (۲۸ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۴۸
شماره رای ۲۸۳-۴۴۸-۱
شماره سند ۱۰۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 19/12/1986
خواهان ترینینگ سیستمز کورپوریشن
خوانده بانک تجارت، شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوراد ام. هولتزمن
C448 Doc 102
Case No: ۴۴۸