حکم نهایی شماره ۲۸۲ (۲۶ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۸۵۳
شماره رای ۲۸۲-۱۰۸۵۳-۱
شماره سند ۱۰۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 17/12/1986
خواهان یال ال. مک هارگ
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C10853 Doc 109 FA
Case No: ۱۰۸۵۳