حکم نهایی شماره ۲۸۲ (۲۶ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۸۵۶
شماره رای ۲۸۲-۱۰۸۵۶-۱
شماره سند ۱۰۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 17/12/1986
خواهان تامس ا. تاد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوراد ام. هولتزمن
C10856 Doc 109 FA
Case No: ۱۰۸۵۶