حکم نهایی شماره ۲۸۲ (۲۶ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۸۵۵
شماره رای ۲۸۲-۱۰۸۵۵-۱
شماره سند ۱۰۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 17/12/1986
خواهان دیوید ا. والاس
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
Case No: ۱۰۸۵۵