حکم نهایی شماره ۲۸۲ (۲۶ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۸۵۴
شماره رای ۲۸۲-۱۰۸۵۴-۱
شماره سند ۱۰۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 17/12/1986
خواهان ویلیام اچ. رابرتس
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C10854 Doc 109 FA
Case No: ۱۰۸۵۴