حکم نهایی شماره ۲۷۹ (۲۶ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۹۴
شماره رای ۲۷۹-۹۴-۱
شماره سند ۲۲۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 17/12/1986
خواهان جنرال موتورز کورپوریشن، جنرال موتورز اورسیز کورپوریشن و جنرال موتور اورسیز دیستربیوشن کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت پارس خودرو‌ (سابقاْ جنرال موتورز ایران با مسئولیت محدود)
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C94 Doc 229
Case No: ۹۴