حکم نهایی شماره ۲۷۵ (۲۳ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۲۷۸۳
شماره رای ۲۷۵-۱۲۷۸۳-۳
شماره سند ۴۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/12/1986
خواهان شرکت سهامی خاص پارگین
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C12783 Doc 45
Case No: ۱۲۷۸۳