حکم نهایی شماره ۲۷۱ (۳ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۳۴
شماره رای ۲۷۱-۳۳۴-۲
شماره سند ۸۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 24/11/1986
خواهان کازموس اینجینیرینگ، انکورپوریتد
خوانده وزارت راه و ترابری
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
C334 Doc 81
Case No: ۳۳۴