حکم نهایی شماره ۲۶۴ (۲۱ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۶۴
شماره رای ۲۶۴-۲۶۴-۱
شماره سند ۱۲۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 12/11/1986
خواهان هنری اف. تایکمن کارنگی فاندری اند ماشین کامپنی
خوانده شرکت شیشه همدان
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C264 Doc 121 FA
Case No: ۲۶۴