حکم نهایی شماره ۲۶۳ (۸ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۲۴
شماره رای ۲۶۳-۳۲۴-۳
شماره سند ۵۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 30/10/1986
خواهان فیوترا تریدینگ اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C324 Doc 54 FA
Case No: ۳۲۴