حکم نهایی شماره ۲۶۰ (۱۶ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۸
شماره رای ۲۶۰-۱۸-۱
شماره سند ۱۸۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 07/11/1986
خواهان پپسی کو، اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بنیاد مستضعفان، شرکت نوشابه سازی زمزم آذربایجان، شرکت نوشابه سازی زمزم شرق تهران، شرکت نوشابه سازی زمزم اصفهان، شرکت نوشابه سازی زمزم گرگان، شرکت نوشابه سازی زمزم کرمان، شرکت نوشابه سازی، زمزم کرمانشاه، شرکت نوشابه سازی زمزم خوزستان، شرکت نوشابه سازی زمزم مشهد، شرکت نوشابه سازی زمزم رشت، شرکت نوشابه سازی زمزم شیراز، شرکت نوشابه سازی زمزم تهران
شعبه يک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C18 Doc 189 FA
Case No: ۱۸