حکم نهایی شماره ۲۵ (۱۰ اسفند ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۷۱
شماره رای ۲۵-۷۱-۱
شماره سند ۴۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 01/03/1983
خواهان لیلین بیریدن گریم
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C71 Doc 43 FA
Case No: ۷۱