حکم نهایی شماره ۲۵۹ (۱۴ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۶
شماره رای ۲۵۹-۳۶-۱
شماره سند ۲۲۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 13/10/1986
خواهان فلکسی-ون لیسینگ،اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C36 Doc 224 FA
Case No: ۳۶