حکم نهایی شماره ۲۵۸ (۱۶ مهر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۳
شماره رای ۲۵۸-۴۳-۱
شماره سند ۱۷۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 08/10/1986
خواهان اویل فیلدز آو تکزاس، اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، ریچارد ام. ماسک
C43 Doc 176 FA
Case No: ۴۳