حکم نهایی شماره ۲۵۷ (۸ مهر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۹۵
شماره رای ۲۵۷-۲۹۵-۲
شماره سند ۱۷۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 30/09/1986
خواهان آستین کامپنی
خوانده ماشین سازی اراک و ماشین سازی پارس
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C295 Doc 176
Case No: ۲۹۵