حکم نهایی شماره ۲۵۳ (۲۵ شهریور ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۸۹
شماره رای ۲۵۳-۲۸۹-۱
شماره سند ۱۲۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/09/1986
خواهان مک لافلین انترپرایزز، لیمیتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، اینفرمیشن سیستمز ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C289 Doc 123
Case No: ۲۸۹