حکم نهایی شماره ۲۴۸ (۳ شهریور ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۹۸
شماره رای ۲۴۸-۱۹۸-۱
شماره سند ۱۱۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/08/1986
خواهان امان اند ویتنی
خوانده وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان)
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C198 Doc 111 FA
Case No: ۱۹۸