حکم نهایی شماره ۲۴۵ (۱۷ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۳۵
شماره رای ۲۴۵-۳۳۵-۲
شماره سند ۱۶۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 08/08/1986
خواهان تامس ارل پین
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C335 DOC 167
Case No: ۳۳۵