حکم نهایی شماره ۲۴۴ (۱۷ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۶۸
شماره رای ۲۴۴-۶۸-۲
شماره سند ۲۳۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 08/08/1986
خواهان هوارد نیدلز تامن اند برگندوف
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری و بانک تجارت (جانشین بانک بین‌المللی ایران و ژاپن)
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C68 Doc 234 FA
Case No: ۶۸