حکم نهایی شماره ۲۴۳ (۱۵ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۱۲
شماره رای ۲۴۳-۱۱۲-۱
شماره سند ۱۱۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 06/08/1986
خواهان کانتیننتال گرین اکسپورت کورپوریشن
خوانده اتحادیه مرکزی تعاونی مصرف کارگران ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C112 Doc 114 FA
Case No: ۱۱۲