حکم نهایی شماره ۲۳ (۶ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۴۲۸
شماره رای ۲۳-۴۳۸-۲
شماره سند ۱۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 26/01/1983
خواهان کاظم حاجی باقرپور
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، پی یر بله، شفیع شفیعی
C428 Doc 19Fa
Case No: ۴۲۸