حکم نهایی شماره ۲۳۹ (۳۰ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۲۰
شماره رای ۲۳۹-۱۲۰-۲
شماره سند ۲۷۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 20/06/1986
خواهان چاس.تی. مین اینترنشنال، اینک
خوانده سازمان آب و برق خوزستان و وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C120 Doc 275 FA
Case No: ۱۲۰