حکم نهایی شماره ۲۳۸ (۳۰ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۵۸
شماره رای ۲۳۸-۱۵۸-۱
شماره سند ۱۹۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت
خواهان ارونوترانیک اورسیز سرویسز، اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C158 Doc 192 FA
Case No: ۱۵۸