حکم نهایی شماره ۲۳۷ (۳۰ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۱۴
شماره رای ۲۳۷-۳۱۴-۱
شماره سند ۵۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 20/06/1986
خواهان کنستانتین ا. جیانوپلاس
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C314 DOC 55
Case No: ۳۱۴