حکم نهایی شماره ۲۳۶ (۱۰ تیر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ‍‍۱۵۹
شماره رای ۲۳۶-۱۵۹-۳
شماره سند ۲۹۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 01/07/1986
خواهان فورد ایروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و ارونوترونیک اورسیز سرویسز اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران،‌ بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C159 Doc 398
Case No: ‍‍۱۵۹