حکم نهایی شماره ۲۳۵ (۱۴ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۶۲۵
شماره رای ۲۳۵-۶۲۵-۳
شماره سند ۱۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 04/06/1986
خواهان ریموند جوزف خوبیار
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C625 Doc 16
Case No: ۶۲۵