حکم نهایی شماره ۲۳۴ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۷۰
شماره رای ۲۳۴-۱۷۹-۲
شماره سند ۱۵۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 08/05/1986
خواهان ا اچ. اف. آی (آهفی) پلانینگ اسوشییتس، اینکورپوریتد
خوانده دولت ایران، شرکت خانه سازی ایران، وزارت بهداری و رفاه اجتماعی (بهداری و بهزیستی) دولت ایران
شعبه دو
داوران ویلهم ریپاخن، حمید بهرامی احمدی، جرج اچ. آلدریچ
C179 Doc 153 fr
Case No: ۱۷۰