حکم نهایی شماره ۲۳۲ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۹۷
شماره رای ۲۳۲-۹۷-۲
شماره سند ۳۰۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 02/05/1986
خواهان ریچارد دی. هارزا، جان ای اسکوویل و جورج ئی پبیچ به عنوان امنای خواهان
خوانده جمهوری اسلامی، ایران سازمان آب و برق خوزستان، شرکت سی‌من پاک با مسئولیت محدود، اس.جی سرویسز کامپانی.
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
C97 doc 306 FA
Case No: ۹۷