حکم نهایی شماره ۲۳۰ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۶۲۴
شماره رای ۲۳۰-۶۲۴-۱
شماره سند ۲۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 02/05/1986
خواهان سایروس پترولیوم لیمیتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C624 Doc 22
Case No: ۶۲۴