حکم نهایی شماره ۲۲ (۶ اسفند ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۴۹۵
شماره رای ۲۲-۴۹۵-۲
شماره سند ۲۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 26/01/1983
خواهان هافلند هانی کامپنی
خوانده شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، شفیع شفیعی، پی یر بله
C495 doc 22
Case No: ۴۹۵