حکم نهایی شماره ۲۲۸ (۲۷ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۸۷
شماره رای ۲۲۸-۴۸۷-۳
شماره سند ۱۲۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 17/06/1986
خواهان لوگوس دولوپمنت کورپوریشن
خوانده اینفرمیشن سیستمز جمهوری اسلامی ایران (ایزایران) وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C487 Doc 120
Case No: ۴۸۷