حکم نهایی شماره ۲۲۵ (۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۸۹
شماره رای ۲۲۵-۸۹-۳
شماره سند ۲۳۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 12/05/1986
خواهان مک کالو اند کامپانی، اینکورپوریتد
خوانده وزارت پست و تلگراف و تلفن، شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C89 Doc 231 FA
Case No: ۸۹