حکم نهایی شماره ۲۲۳ (۲۷ فروردین ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۱۷۱۳
شماره رای ۲۲۳-۱۱۷۱۳-۱
شماره سند ۶۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/04/1986
خواهان رونالد استوارت کهلر
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C11713 Doc 64
Case No: ۱۱۷۱۳