حکم نهایی شماره ۲۲۱ (۲۷ فروردین ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۶۵
شماره رای ۲۲۱-۶۵-۱
شماره سند ۲۵۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/04/1986
خواهان کامپیوتر ساینسز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت دارایی، وزارت دفاع ملی، صنایع هواپیمائی ایران، ایزایران، بانک ملی بانک تجارت، جانشینان سازمانهای زیر نیروی هوائی شاهنشاهی ایران، نیروی زمینی، شاهنشاهی ایران، نیروی دریائی، شاهنشاهی ایران، ژاندارمری کل کشور، شهربانی کل کشور، ستاد بزرگ ارتشتاران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C65 Doc 252 FA
Case No: ۶۵