حکم نهایی شماره ۲۲۰ (۲۱ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۷
شماره رای ۳۳۰-۳۷-۱
شماره سند ۱۹۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 11/06/1986
خواهان فورموست تهران، اینک.، فورموست شیر، اینک.، فورمست ایران کورپ.، فورموست فودز، اینک.، فورموست مک-کسون، اینک.، اورسیز پرایوت اینوستمنت کورپوریشن (اوپیک)
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، بانک صنعت و معدن (به عنوان جانشین بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران)، بنیاد مستضعفان، شرکت سهامی لبنیات پاستوریزه پاک
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C37 Doc 197 FA
Case No: ۳۷