حکم نهایی شماره ۲۲۰ (۲۱ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۳۱
شماره رای ۲۲۰-۲۳۱-۱
شماره سند ۱۹۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 11/01/1986
خواهان فورموست تهران اینک.، فورموست شیر اینک.، فورموست ایران کورپوریشن، فورموست فودر اینک.، فورموست مکسون اینک.
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، شرکت ملی سرمایه گزاری ایران، بانک صنعت و معدن، بنیاد مستضعفان، بانک مرکزی ایران، شرکت سهامی لبنیات پاستوریزه پاک
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C231 Doc 198 FA
Case No: ۲۳۱