حکم نهایی شماره ۲۱ (۲۰ دی ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۳۲
شماره رای ۲۱-۱۳۲-۳
شماره سند ۶۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 10/01/1983
خواهان رکسنورد اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت چکش و کارخانجات تولیدی و صنعنی سیپورکس، با مسئولیت محدود
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، ، م. جهانگیر ثانی
C132 Doc 65 FA
Case No: ۱۳۲