حکم نهایی شماره ۲۱۹ (۴ فروردین ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۹۴۷
شماره رای ۲۱۹-۹۴۷-۲
شماره سند ۱۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 24/03/1986
خواهان شهرام مبصر
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران رابرت برینر،‌، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
C947 Doc 19
Case No: ۹۴۷