حکم نهایی شماره ۲۱۸ (۲۸ اسفند ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۳۵
شماره رای ۲۱۸-۱۳۵-۲
شماره سند ۱۳۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 19/03/1986
خواهان فلیپس داج اینترنشنال کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران رابرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
C135 Doc 137 FA
Case No: ۱۳۵