حکم نهایی شماره ۲۱۷ (۲۸ اسفند ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۹۹
شماره رای ۲۱۷-۹۹-۲
شماره سند ۱۴۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 19/03/1986
خواهان فلپس داج کورپوریشن و اورسیز پرایوت اینوستمنت کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران رابرت برینر،‌، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
C99 Doc 147a fr
Case No: ۹۹