حکم نهایی شماره ۲۱۵ (۱۵ اسفند ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۵۲
شماره رای ۲۱۵-۵۲-۱
شماره سند 125
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 06/03/1986
خواهان بالانت برادرز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت خانه سازی
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، ریچارد ام. ماسک
C52 Doc 125 FA
Case No: ۵۲