حکم نهایی شماره ۲۱۳ (۱۳ اسفند ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۶۱
شماره رای ۲۱۳-۶۱-۱
شماره سند ۶۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 04/03/1986
خواهان والتر دبلیو. آرنسبرگ و سایرین که تحت عنوان شرکت مدنی اسکید مور، اوینگز اند مریل تجارت می کنند
خوانده وزارت مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C61 Doc 61 FA
Case No: ۶۱