حکم نهایی شماره ۲۱۲ (۶ فروردین ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۳۷
شماره رای ۲۱۲-۴۳۷-۳
شماره سند ۷۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 26/03/1986
خواهان اچ. ا. اسپالدینگ، اینکورپوریتد
خوانده وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C437 Doc 71
Case No: ۴۳۷