حکم نهایی شماره ۲۰ (۲۴ آذر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۷
شماره رای ۲۰-۱۷-۳
شماره سند ۶۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/12/1982
خواهان ریگو واگنر ایکو ایپمنت کامپانی
خوانده شرکت استارلاین ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی
C17 Doc 64 FA
Case No: ۱۷