حکم نهایی شماره ۲۰۷ (۱۴ آذر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۲۱۴
شماره رای ۲۰۷-۲۱۷-۲
شماره سند ۱۲۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 05/12/1985
خواهان شانون اند ویلسون اینکورپوریتد
خوانده سازمان انرژی اتمی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C217 Doc 128 FR
Case No: ۲۱۴