حکم نهایی شماره ۲۰۶ (۱۲ آذر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۴
شماره رای ۲۰۶-۳۴-۱
شماره سند ۱۲۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 03/12/1985
خواهان فرست تراول کورپوریشن (که تحت نام «ترنسپورتیشن کانسالتنتس اینترنشنال» فعالیت تجارتی می‌کند)
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران،‌ شرکت هواپیمائی ملی ایران (هواپیمائی ملی)
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C34 Doc 127 FA
Case No: ۳۴