حکم نهایی شماره ۲۰۴ (۶ آذر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۲۳۷
شماره رای ۲۰۴-۲۳۷-۲
شماره سند ۵۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 27/11/1985
خواهان لیلا دانش ارفع محمود
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C237 Doc 52
Case No: ۲۳۷