حکم نهایی شماره ۲۰۱ (۱۲ دی ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۷۴‍
شماره رای ۲۰۱-۱۷۴-۱
شماره سند ۱۲۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 02/01/1986
خواهان هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنال اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی نوسازی عمران تهران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C174 Doc 126 FA
Case No: ۱۷۴‍